NỮ CôNG NHâN-QCHansol-vina-Mai thi bich Thuy-rên..